18.09.2022 – Kierunek Jesień Polanów – ZAPISY

LISTA AKTUALIZOWANA RĘCZNIE – RAZ DZIENNIE

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia
 • Promocja miasta Polanów i urokliwych tras biegowych.

II. TERMIN

Start:   18.09.2021r. (niedziela)

 • godz. 10.00-11.30 – odbieranie pakietów startowych Polanów ul. Wolności (Parking Leśny „Chatka Puchatka”)
 • godz. 12:00 – start bieg na dystansie 5 km

III. MIEJSCE

Polanów, miejsce zbiórki parking leśny „Chatka Puchatka” ul. Wolności (trasa Miastko-Bytów)

IV. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kierunek Polanów

Miejski Ośrodek Wychowawczy w Polanowie

V. WSPÓŁORGANIZATOR

 • Sportowiec.info – profesjonalny pomiar czasu
 • Decathlon Koszalin

VI. ZAPISY

 • Poprzez stronę internetową Sportowiec.info, gdzie po biegu ukażą się wyniki zawodów.
 • w dniu imprezy od 10:00 w miejscu zbiórki

VII. OPŁATA STARTOWA (obejmuje: numer startowy, medal pamiątkowy,wodę, lemoniadę oraz kawę, herbatę i domowe ciasta)

 • 30 zł  BIEG GŁÓWNY płatna przelewem

Przelew na konto organizatora:

Stowarzyszenie Kierunek Polanów

Nr konta: 92 9317 1038 3910 2023 2000 0010
z dopiskiem: BIEG PN.; „KIERUNEK JESIEŃ 2022 ” , imię i nazwisko zawodnika,

 • 50 zł  –  płatna w gotówce w dniu zawodów /po ówczesnym kontakcie czy są wolne miejsca startowe/

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1.Uczestnicy startują w kategoriach:

 • KOBIETA
 • MĘŻCZYZNA

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem), miejsce zapisów, weryfikacji i wydania pakietów startowych będzie czynne w dniu biegu od 10:00 – 11:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy.

3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

5. Dopuszcza się do biegu głównego osoby nieletnie 15+ z opiekunem.

IX. NAGRODY:

Bieg główny:

Klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn: 

 • za miejsca  I-III nagrody rzeczowe.
 • Za zajęcie miejsc od 1 do 30 (panowie), za zajęcie miejsc od 1 do 10 (panie) punkty w RUNkingu, prowadzonym przez Sportowiec.info

X. TRASA

1. START i META znajduje się nad parkingiem leśnym :”Chatka Puchatka” (zielona trasa biegowa)

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze z MOW w Polanowie

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod nr  tel. 602-705-416

facebook Gabriela Knut-Potocznik