Bieg Górski Polanów – ZAPISY

Bieg Górski Polanów – Bieg dzięki któremu poczujesz, co to znaczy napierać. Niczym w górach. Dystans około 7 km z 350 metrami przewyższeń. Polanów – Góry Północy

Bieg stworzony z pasji.

Dla pasjonatów.Przez pasjonatów.Gmina Polanów – Góry Północy. To właśnie takim hasłem kierowaliśmy się wyznaczając trasę. 7,5 km oraz ponad 350 metrów przewyższeń to jedyne wycinek co ma do zaoferowania Góra Warblewska. To właśnie u jej podnóża na stadionie miejskim rozpoczniemy rywalizację. Zdobędziemy szczyt trzy razy, za każdym razem z innej strony.

REGULAMIN – BIEG GÓRSKI POLANÓW

1.CEL IMPREZY

 • Promocja miasta i gminy Polanów,
 • Promocja Góry Warblewskiej oraz Nadleśnictwa Polanów,
 • Popularyzacja aktywnej turystyki w lasach,
 • Zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia ,

2.TERMIN I MIEJSCE

 • 5 listopada 2022 roku (sobota), Polanów – stadion miejski

3.ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie “Kierunek Polanów”
 • Urząd Miejski Polanów

4. PARTNERZY I SPONSORZY

 • Decathlon Koszalin
 • Ambra Polska – Skandynawskie Domy Szkieletowe
 • Biegolas Koszalin
 • Sportowiec.info – Pomiar czasu

5.PROGRAM

 • 10:00 – 12:00 biuro zawodów
 • 12:00 Start Biegu
 • 14:00 Podsumowanie biegu oraz ceremonia wręczenia nagród

6.ZAPISY

 • online: strona internetowa sportowiec.info

ZAPISY (kliknij)

 • w dniu biegu zapisy możliwe w biurze zawodów od godziny 10:00 do godziny 12:00
 • Limit uczestników 130 osób

7.OPŁATA STARTOWA

20 zł płatność przelewem

Stowarzyszenie Kierunek Polanów Adres: Wolności 22, 76-010 Polanów

Nr konta: 92 9317 1038 3910 2023 2000 0010

Z dopiskiem: Bieg Górski Polanów, imię i nazwisko zawodnika.

8.ZAPEWNIAMY

 • numer startowy z agrafkami
 • pamiątkowy medal wręczany na mecie biegu
 • elektroniczny pomiar czasu
 • ciepły posiłek na mecie
 • punkt z wodą w okolicy mety
 • zabezpieczenie medyczne
 • Zawody zaliczane do Runkingu prowadzonego przez serwis.Sportowiec.info

9.ZASADY UCZESTNICTWA

 • Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach: klasyfikacja kobiet, klasyfikacja mężczyzn
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości), w dniu biegu w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy.
 • Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe umiejscowione w widocznym miejscu na klatce piersiowej
 • Dopuszcza się do biegu głównego osoby nieletnie 15+ z opiekunem.

10.NAGRODY

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: Miejsca 1-3 puchar/trofeum
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: Miejsca 1-3 nagrody finansowe

11.TRASA

 • Start i meta znajdują się na Stadionie Miejskim w Polanowie
 • Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 • Trasa poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicach Góry Warblewskiej.
 • Dystans: ok. 7,5 km

12.UBEZPIECZENIE

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 • Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 • Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 • Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 • Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 • W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: tel.787346445 e-mail: szkoluda.milosz@gmail.com

Jak opłacić opłatę za pakiet startowy?
Przelej 20 zł przelewem na poniższe konto:
Stowarzyszenie Kierunek Polanów
Adres: Wolności 22, 76-010 Polanów
Nr konta: 92 9317 1038 3910 2023 2000 0010
Z dopiskiem: Bieg Górski Polanów, imię i nazwisko zawodnika.