Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Kierunek Nowy Rok Polanów

29 grudnia 2019 @ 10:30 - 14:00 CET

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia
Promocja miasta Polanów i urokliwych tras biegowych.
II. TERMIN
Start: 29.12.2019r. (niedziela)
godz. 10.30 – odbieranie pakietów startowych Polanów ul. Wolności (Parking Leśny „Chatka Puchatka”)
godz. 12.00 – start bieg na dystansie 5 km
III. MIEJSCE
Polanów, miejsce zbiórki parking leśny „Chatka Puchatka” ul. Wolności (trasa Miastko-Bytów)
IV. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kierunek Polanów
V. WSPÓŁORGANIZATOR
Nadleśnictwo Polanów
Sportowiec.info
ZAWODY ZALICZANE SĄ DO III SEZONU RUNkingu prowadzonego przez Sportowiec.info
VI. ZAPISY
Poprzez stronę internetową dostartu.pl
w dniu imprezy od 10:30 w miejscu zbiórki

VII. OPŁATA STARTOWA (obejmuje: niespodziankę, numer startowy, medal pamiątkowy, ciepły posiłek po biegu,kawę, herbatę + domowe ciasta)
20 zł – płatna przelewem (do dnia 13.12.2019r.)
Przelew na konto organizatora:
Stowarzyszenie Kierunek Polanów
Nr konta: 92 9317 1038 3910 2023 2000 0010
z dopiskiem: BIEG PN.; „KIERUNEK NOWY ROK ” , imię i nazwisko zawodnika,
30 zł – płatna w gotówce w dniu zawodów
VIII. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Uczestnicy startują w kategoriach:
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem),
miejsce zapisów, weryfikacji i wydania pakietów startowych będzie czynne w dniu biegu o 10:30. Podczas
weryfikacji zostanie przekazany numer startowy.
3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek
sportowych na klatce piersiowej.
5. Dopuszcza się do biegu osoby nieletnie z opiekunem.
6. W biegu mogą brać udział biegacze z psami, ich start zależy od ilości zgłoszonych osób wraz z ich pupilami.
Start dla tej grupy przewidziany jest o godzi. 10:30. O uczestnictwie psa należy poinformować organizatora
telefonicznie – Gabriela Knut-Potocznik tel. 602-705-416.
IX. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY
Klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn:
 za miejsca I-III nagrody pieniężne ( odpowiednio 300 zł, 200 zł i 100 zł) oraz drobne nagrody rzeczowe
 nagrody niespodzianki dla szczęśliwych numerów startowych
X. TRASA
1. START i META znajduje się nad parkingiem leśnym :”Chatka Puchatka” (zielona trasa biegowa)
2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy,
która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
XI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy
i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE)
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na
klatce piersiowej.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy
uczestników biegu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
9. Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt
obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników
imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także
wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i
sponsorów biegu.
14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze.
Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod nr tel. 602-705-416 Gabriela Knut-Potocznik

 

Szczegóły

Data:
29 grudnia 2019
Czas:
10:30 - 14:00
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Polanów

Organizator

Stowarzyszenie Kierunek Polanów